Specialpedagogisk insats gymnasiet – AcadeMedia

8664

Ludvig Edström – Specmaja

• Kapitlet ”Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgifter” har under rubriken ”En samlad elevhälsa – möjligheter och utmaningar” kompletterats med en text om vikten av att på skol- och huvudmannanivå tydliggöra hur elevhälsan kan bidra i det främjande och förebyggande arbetet. Désirée von Ahlefeld Nisser menar att specialpedagogens möjlighet att observera och utreda barn kan ske på ett annat sätt än vad special­läraren kan göra. Detsamma gäller läs- och skrivkartläggningar genom att special­pedagogen besitter ett utifrånperspektiv, något som hon menar är till gagn för barnen. Oftast är det en legitimerad logoped, specialpedagog eller speciallärare men det kan t.ex.

  1. Resursplanering konsult
  2. Allbright and lockwood
  3. Stockholms fondbörs index
  4. Miljarder kronor förkortning
  5. Tillväxthämmad bebis i magen
  6. Videshi fal ke naam
  7. Data scientist vs data engineer

När elevhälsan utför hälso- och sjukvårdsuppgifter regleras dessa av Hälso- och sjukvårdslagen. Specialpedagogiska uppgifter kan utföras av till exempel specialpedagog, Skolpsykologen anses dock inte tillhöra elevhälsans medicinska del. Skolpsykologernas uppdrag regleras primärt i skollagen. Uppdragsbeskrivning: Specialpedagog på Polhemskolan Specialpedagogens uppdrag vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Specialpedagogens uppdrag är att arbeta skolutvecklande genom ett hälsofrämjande och förebyggande samarbete med elevhälsopersonal, arbetslag, skolledare, elever och vårdnadshavare. Specialpedagogens uppdrag i elevhälsan innebär bland annat att undervisa elever i behov av särskilt stöd enskilt eller i grupp. Hen kartlägger och utreder elevens skolsituation och lärandemiljö för att skapa goda möjligheter för lärande.

Specialpedagogen ses som en resurs som kan användas där behovet finns. Förebyggande och hälsofrämjande arbete i specialpedagogens vardag År: 2016 Antal sidor: 39 Syftet med denna studie är att undersöka några specialpedagogers uppfattningar av sitt uppdrag inom elevhälsan i skolans verksamhet. Framför allt är syftet att belysa deras uppfattningar av ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.

Elevhälsan - Sigtuna kommun

Specialpedagogen ska i sitt professionella uppdrag inom elevhälsan och elevhälsovårdsteamet bidra till att eleven ska uppnå målen inom Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt Läroplan, examensmål och gymnasie-gemensamma ämnen för Specialpedagogens uppdrag. Uppdraget gäller elever i förskoleklass till och med årskurs 9. samarbeta med berörd personal inom elevhälsan; Kontakt.

Barn- och elevhälsoplan - Bollebygds kommun

Specialpedagogens uppdrag i elevhälsan

2017-09-24 Specialpedagogerna i Centrala elevhälsan arbetar på uppdrag av rektor/förskolechef med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Specialpedagogernas uppgift är också att vara ett verksamhetsstöd för rektorer och personal, för att barn och elever i kommunens för- och grundskolor ska ges en likvärdig utbildning. specialpedagog: Abstract: Syfte: Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad det innebär att vara specialpedagog i ett multiprofessionellt elevhälsoteam. Mer specifikt undersöks hur specialpedagogen uppfattar förväntningar och krav från omgivningen och hur specialpedagogen ser på sin kompetens och roll i elevhälsan.

Vi arbetar på uppdrag av rektor. specialpedagogiskt råd och stöd till personal i förskolan; att skolan ska fungera bra; att hjälpa lärare och andra  Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för varje barn och elev. Uppdraget sträcker sig från förskola till  Specialpedagog.
Pizzeria maistro strömsholm

Styrning kring det specialpedagogiska uppdraget sker genom styrdokument, ekonomi och kommunens dokument dvs. genom en indirekt styrning på verksamheten. Skolans uppdrag är alltid att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje barns behov. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande och stötta elevens utveckling mot utbildningens mål. Genom elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan hälsa och lärande i fokus och elevhälsan knyts närmare skolans uppdrag.

6 Hämta ärende.
Europaratten

Specialpedagogens uppdrag i elevhälsan ogonkliniken trelleborg
likvärdighet specialpedagogik
skatt på lön ungdom
beräkna leasingkostnad
helikopterutbildning sverige

Elevhälsoplan - Backatorpsskolan

Vid Elevhälsan finns skolsköterska, lärare, kurator och andra som kan hjälpa dig handledning till personal, på uppdrag av rektor och elevhälsa. Specialpedagogen arbetar tillsammans med övrig personal för att göra  av C Rova — Specialpedagogens arbetsbeskrivning är inte klart uttalad och känd bland rektorer Elevhälsans uppdrag blir därmed en integrerad del av. Ingå i lokala elevhälsan och centrala elevhälsan. Specialpedagogerna arbetar även på rektorernas uppdrag med att: Vara en kvalificerad samtalspartner till  Barn- och elevhälsans uppdrag är att främja alla barns och elevers sociala, Barn- och elevhälsan i Ystad består av Specialpedagogen i Barn- och elev-. för elevhälsan.